Parlament ČSA

Začátek jednání parlamentu ČSA byl naplánován na sobotní dopoledne 10:00, nicméně někteří účastníci měli zpoždění, takže usnášeníschopnost nastala až v 10:30. Po představení předsednictva ČSA se jako první zvolila mandátová komise a návrhová komise. Poté byl schválen program Parlamentu ČSA a přednášela se zpráva o činnosti a hospodaření ČSA v roce
2009 a zpráva Kontrolní a Disciplinární komise ČSA. Nejzajímavější částí celého programu byl přednes informací k současné situaci financování sportu resp. softballu v ČR s ohledem na tvorbu rozpočtů ČSA a návrh rozpočtu ČSA na rok 2010. Padl návrh na formální změnu sídla ČSA z důvodu větší šance na získání finanční dotace od EU, neboť dle informací p. Wageho je tato šance za současných podmínek (zejména působnost ČSA
v Praze a Středočeském kraji) mizivá. Dalším bodem programu byl návrh na zvýšení registračních příspěvků pro rok 2011 z důvodu navýšení rozpočtu ČSA, přičemž bylo odhlasováno zpracování analýzy předsednictvem ČSA do příští schůze. Diskutovalo se na téma kvality míčů v mužské soutěži a závěrem této diskuse bylo, že stále platí nabídka na výměnu a posléze reklamaci nekvalitních kusů. Po letošní sezóně se aktuálně využívaný typ vymění za jiný. Parlament skončil cca v 14:15.