Provozní řád hřiště

Všeobecná ustanovení:

1. Do areálu je povolen vstup pouze za doprovodu odpovědných vedoucích.

2. Uživatel bude dbát, aby nedošlo ke škodám na zařízení. Uživatel odpovídá za škody, které případně způsobí. Škody neprodleně oznámí a uhradí náklady na opravu.

3. Uživatel je povinen po skončení tréninkové jednotky, zápasu apod. zajistit uvedení hrací plochy, ohraničení hřiště, střídaček, sociálního zařízení i okolí do původního stavu. Pokud tak neučiní, bude mu zakázán vstup do areálu.

4. Při odchodu z areálu je zodpovědná osoba povinna zkontrolovat areál a uzamknout ho.

5. Při tréninku je přísný zákaz odpalovat do nechráněného pletiva, nadhazovat nebo odpalovat z travnaté části hřiště!

6. Je přísný zákaz vstupovat na plochu hřiště pokud je podmáčená!

7. Uživatel je povinen si zajistit svou vlastní lékárničku.

Pokyny pro uživatele:

1. Zavlažování
– ovládání zavlažování je umístěno ve strojovně, tlačítko HAND slouží k volbě programu nebo jednotlivých postřikovačů, tlačítko + slouží ke spuštění, tlačítko AUS z vypnutí, nikdy nezapínat vypínač pod skříní ovládání!
– opakovaným stiskem tlačítka HAND dochází nejprve k postupnému rozsvěcování kontrolek naprogramovaných cyklů a jejich kombinací, posléze se na display objeví čísla: čísla 1 a 2 značí postřikovače antuky, 3-8 postřikovače travní. Dále lze použít cyklus 3 – naprogramované zalévání antuky trvající 8 minut
– pro dobré zavlažení antuky je též potřeba využít postřikovač č. 8, který je nutno nastavit směrem na antuku: po zapnutí chytit pohyblivou část a celý postřikovač opatrně a pomalu otáčet směrem na antuku, přepínací páčka musí přeskočit přes doraz 2 krát, před opuštěním hřiště vrátit postřikovač do původního nastavení
– vždy zkontrolovat dobré „zaskočení“ postřikovačů (zejména antukového u backstopu)
– pokud vyčnívá nad povrch lze ho nadzvednout a prsty vyčistit komoru postřikovače od antuky. Nikdy násilím nedovírat.
– lze použít hadici: po napojení rychlospojky spustit libovolný postřikovač a až poté otevřít páku u hadice. Po použití hadici vyčistit a složit do původního stavu.

2. Antuka
– antuku lze používat až po řádné zvlhčení -ve strojovně jsou mety
– pro zápasy firemní, pro trénink vyráběné. Umístí se na zvyklé místo, po použití vždy uklidit a vrátit gumové „ucpávky“
– antuku po použití urovnat pomocí nástrojů ve strojovně, na exponovaných místech (nadhoz, domácí meta) je třeba pečlivě udusat případné díry
– ve strojovně dodržovat maximální možnou čistotu, nástroje vždy pečlivě vyrovnat, aby nedošlo k poškození nástrojů ani zařízení strojovny. Mety skládat samostatně, nikdy přes sebe.

3. Trávník
– na trávníku se NESMÍ PÁLIT A NADHAZOVAT
– pokud dojde k vykopnutí drnu apod. je nutné vrátit ho zpět.

4. Střídačky
– udržovat pořádek, odpadky patří na vyhrazená místa
– zavírat dveře, zejména pokud je vítr.

5. Pálkařská klec
– slouží pro trénink pálení
– je vybavena ochrannými sítěmi (proti poškození pletiva)
– nesmí se pálit přímo proti pletivu, vždy jen do sítí.

6. Okolí
– udržovat pořádek.

7. Zázemí
– používání zázemí je podřízeno zvláštnímu provoznímu řádu.

8. Další ustanovení
– pro rozcvičování před hrou nebo pro rozcvičování dalších družstev během probíhajícího zápasu je vyhrazen prostor v okolí pálkařské klece, pokud probíhá utkání v kopané nebo existuje nebezpečí ohrožení případných návštěvníků fotballového hřiště nesmí se v tomto prostoru házet míčem, pálit apod. a k rozcvičení je určen prostor za fotballovým hřištěm.

9. Platnost
– tento provozní řád platí od 1.1. 2004 do případného vydání nového provozního řádu.

Za provozovatele MUDr. Jiří Roith, předseda TJ Start Lobkovice.